Menu

Breadpakora

10.00kr

Jalebi

135.00kr

Kachori

15.00kr

Kaju Katli

200.00kr

Mithai

160.00kr

Pakora

135.00kr

Rasmalai

50.00kr

Savories

135.00kr

Gujiya

15.00kr